Kalendář

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 11. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 11 až 15°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Přehrát/Zastavit Další

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“).

 

Informace o ochraně osobních údajů je poskytována pro plnění právních povinností v článcích 12 až 14 obecného nařízení. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Obec Vědomice, Na průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00264598 (dále jen „obec”).

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Ing. Jana Chládková, tel: 739 605 925, e-mail: chladkovagdpr@gmail.com

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

Obec zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, členů orgánu obce (zastupitelstvo obce, výbory, komise), ředitele školy nebo školského zařízení, členů orgánu právnické osoby zřízené nebo založené obcí, rodinných příslušníků výše uvedených osob a osob žijících s výše uvedenými osobami ve společné domácnosti, uchazečů o zaměstnání, uchazečů o jmenování ředitelem školy nebo školského zařízení nebo členem orgánu právnické osoby založené nebo zřízené obcí, členů výběrové komise, členů konkursní komise, členů školské rady, popř. hasičů JSDHO. Obec osobní údaje zpracovává za účelem naplnění práv a povinnosti vyplývajících z pracovních poměrů, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a vztahů obce s členy orgánů obce, práv a povinností k členům orgánů právnických osob zřízených nebo založených obcí vyplývající z postavení obce jako zřizovatele a za účelem realizace výběrového řízení.

Z osobních údajů zpracováváme zejména základní identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné a všechna další příjmení, titul, datum narození, rodné číslo), trvalé bydliště, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, rodinní příslušníci, počet dětí, rodná čísla dětí (pro uplatnění daňového zvýhodnění), osobní údaje z profesního životopisu, dokladů o vzdělání a dalších podkladů pro výběrové řízení, údaje potřebné pro odměňování a pro plnění povinností zaměstnavatele vůči orgánům finanční správy, orgánům sociálního zabezpečení a vůči zdravotním pojišťovnám, telefon, e-mail, bankovní spojení, podpis, údaje o zdravotní způsobilosti, údaje o zdravotním stavu (omezení).

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Zpracovávání Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právní povinnosti - ukládá nám to některých ze zákonů České republiky, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; anebo je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů anebo tehdy pokud nám k tomu udělíte souhlas – souhlas je vyžadován jenom tam, kde nelze osobní údaje zpracovávat na základě předchozích titulů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 obecného nařízení GDPR.

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
 • NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 582/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
 • zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy anebo pro účely oprávněných zájmů správce, např. informace o uchazeči o zaměstnání, evidence docházky atp..

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje zaměstnanců jsou předávány v souladu se zákony ČR pro plnění právních povinností obce jakožto zaměstnavatele pro účely sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, účely daňové atp. organizacím jako je například Česká správa sociálního zabezpečení, finanční úřady, úřady práce, zdravotní pojišťovny a další. Osobní údaje mohou být v případech, kdy to vyžadují právní předpisy, dále předávány orgánům veřejné moci, soudům, exekutorům, pojišťovnám anebo osobám pověřeným k řešení případného sporu, např. advokátům. Osobní údaje mohou být předávány externí účetní pro účely zpracování mzdové agendy a vedení účetnictví. S externí účetní je sjednána zpracovatelská smlouva, resp. dodatek ke smlouvě, ve které jsou vymezeny povinnosti k zajištění ochrany Vašich osobních údajů. Obec nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je potřebná pro účely, pro které byly shromážděny. Údaje jsou zpravidla zpracovávány po dobu trvání právního vztahu, prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů. Dále se uplatňují speciální skartační lhůty vyplývající z právních předpisů – 3 až 30 roků podle § 35a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. U ostatních údajů se uplatní skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem obce.

Jaká jsou Vaše práva?

 

Podle ustanovení článku 12 až 22 obecného nařízení můžete uplatnit tato práva:

 • Právo na přístup - subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz - subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 • Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování – Obec neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů - pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost dozorovému úřadu - pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tato práva můžete uplatnit

 1. osobně – v sídle obce
 2. poštou na adresu sídla obce
 3. e-mailem: podatelna@vedomice.cz

Obracet se můžete rovněž i na pověřence, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto dokumentu.

Lhůta na zpracování žádosti

Žádost bude vyřízena zpravidla do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, zejména z důvodu obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

 

Úpravy tohoto dokumentu

Obec si vyhrazuje právo provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Proto pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti

Tato informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 12. září 2018.