Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Vědomice
ObecVědomice

Co vyřídím na obecním úřadu

Přihlašování k trvalému pobytu v obci

Nejčastější dotazy k agendě evidence obyvatel

1. Trvalý pobyt novorozence

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území ČR trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele. Získá-li občan státní občanství ČR určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.

V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle předchozího odstavce, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky, v případě, že se narodil v cizině; obdobně se postupuje také v případech, kdy žena s trvalým pobytem na území České republiky, která porodila dítě, jež je občanem České republiky, písemně požádá o utajení své osoby v souvislosti s porodem.

2. Kde nahlásit změnu pobytu?

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

3. Co předložit při změně trvalého pobytu? Jaké doklady si mám vzít s sebou, když se chci přihlásit k trvalému pobytu?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje
      1. jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu  občana,
      2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby   nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, která je byt/objekt oprávněna užívat

4. Kam změnu trvalého pobytu nehlásit, aneb co udělá registr za Vás – návod na stránkách Základních registrů www.szrcr.cz

5. Co je doručovací adresa a jak si ji zřídit.

Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech můžete, v případě, že se nezdržujete na adrese trvalého pobytu, požádat o zavedení doručovací adresy do informačního systému evidence obyvatel. Tzv. doručovací adresa, je referenčním údajem podle zákona o základních registrech a je to adresa, na kterou Vám budou přednostně doručovány písemnosti od orgánů veřejné moci.

Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

Do informačního systému evidence obyvatel je pak tato adresa zavedena následujícími třemi způsoby:

• vyplníte formulář „Hlášení adresy pro doručování“ v listinné podobě. Formulář podepíšete a předložíte doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) přímo na ohlašovně příslušného úřadu nebo
• vyplníte formulář a s úředně ověřeným podpisem podáte na podatelně příslušného úřadu, případně zašlete prostřednictvím doručovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky (tím, že formulář převede do elektronické podoby) zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem, anebo
• pověříte zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému rovněž na ohlašovně příslušného úřadu.

Za ohlášení, změnu nebo zrušení adresy pro doručování není stanoven žádný správní poplatek.

Formulář "Hlášení adresy pro doručování" je k dispozici na příslušném úřadu nebo na internetových stránkách Správy základních registrů.

6. Jakým způsobem ukončit trvalý pobyt na území ČR?

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupiteskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

7. Jakým způsobem se dostanu na adresu ohlašovny?

Pravomocným rozhodnutím o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (§ 12 zák. č. 133/2000 Sb.) nebo nemůže-li občan po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložit doklady k ubytování, je místem jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny (§ 10a zák. č. 133/2000 Sb.)

8. Kontakt na spolužáka, popřípadě jinou osobu.

Je možné získat podáním žádosti „O zprostředkování kontaktu“.

Žádosti vyřizuje Ministerstvo vnitra. Žádost o zprostředkování kontaktu můžete podat i na zdejším oddělení evidence obyvatel.

Žádost o zprostředkování kontaktu je oprávněn podat občan České republiky starší 15 let.

Žádost lze podat osobně podáním písemné žádosti na předepsaném tiskopisu: "Žádost o zprostředkování kontaktu" nebo zaslat příslušnému úřadu poštou v listinné podobě, musí však být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.

Rovněž je možné podat žádost elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím datové schránky.

Žádost lze podat na

 • matričním úřadu,
 • obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
 • na krajském úřadu,
 • Ministerstvu vnitra.

Tiskopis "Žádost o zprostředkování kontaktu" je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání žádosti nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Správní poplatek za podání žádosti o zprostředkování kontaktu činí 500 Kč (za každou kontaktovanou osobu).

Platba se uskutečňuje formou kolkové známky, v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

Celý popis životní situace na portálu veřejné správy zde

popřípadě na stránkách Ministerstva vnitra zde

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle adresy místa trvalého i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby, adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území ČR a zároveň nemá evidován údaj o drese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, jde-li o úmrtí občana mimo území ČR, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

9. Mám trvalý pobyt na adrese ohlašovny zdejšího úřadu, co se stane s dopisem, který na mé jméno dojde na úřad?

Ohlašovna, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistí vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.

Listovní zásilky, které dojdou na adresu úřadu a jsou adresovány konkrétní osobě, pokud se nejedná o zaměstnance úřadu, úřad nepřebírá a zůstávají na poště. Pouze u doporučených dopisů je převzato oznámení o uložení zásilky a výzva s poučením.  Toto oznámení si občané, kteří mají adresu trvalého pobytu na adrese ohlašovny zdejšího úřadu, mohou vyzvednout  v kanceláři Obecního úřadu Vědomice.

 Přihlašování k trvalému pobytu do obce

 • Co k tomu potřebujete? U osob starších 15 let platný občanský průkaz, rodné listy dětí společně nahlašovaných do 15 let jejich věku . Dále doklad o vlastnictví objektu, do něhož se chcete přihlásit (kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, kolaudační rozhodnutí..). V případě, že se přihlašujete k trvalému pobytu do objektu, který není ve vašem vlastnictví, musíte u přihlášení předložit souhlas majitele tohoto objektu s přihlášením vaší osoby. Správní poplatek za přihlášení 1 osoby starší 15 let stojí  50,–Kč.
  Občan je povinen požádat o vystavení nového občanského průkazu a to do 15 pracovních dnů ode dne provedení změny.

 Ověřování listin i podpisů 

 • Potřebujete ověřit podpis ať už na smlouvě či jiném dokumentu?
  • Které doklady a dokumenty po Vás budeme požadovat? Listinu, na které má být podpis notářsky ověřen a občanský průkaz. Ověřujeme podpis psaný pouze latinkou.
  • Za ověření 1 podpisu zaplatíte  30,– Kč.
 • Potřebujete ověřit některé kopie důležitých dokumentů?
  • Vezměte s sebou originály dokumentů, které chcete ověřit.
  • Ověření 1 str. formátu A4 stojí  30,– Kč.
 • Pozor, notářsky neověřujeme:
  • kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,
  • listinu psanou v jiném než českém či slovenském jazyce,
  • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
  • jsou-li v listině, která se ověřuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Zábory

 • Plánujete např. opravu střechy a budete lešení skladovat na obecním pozemku? Jste povinni nahlásit na úřadě použití veřejného prostranství.

Vybírání poplatků

 • Obecní úřad ve Vědomicích vybírá tyto místní poplatky:
 • Správní poplatky:
  • správní poplatek za vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin) – 30,– Kč/str., 30,– Kč/podpis,
  • za přihlášení k trvalému pobytu (osoby starší 15 let) – 50,– Kč.

Doručování  zásilek osob s trv.pobytem na ohlašovně OÚ Vědomice

Upozorňujeme na změnu podmínek doručování písemností zasílaných osobám s adresou trvalého pobytu v budově OÚ Vědomice. V souladu s platnou právní úpravou již nebudou na podatelně OÚ ukládány zásilky samotné, ale pouze oznámení o jejich uložení na pobočce České pošty.

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Na Průhonu 270, Vědomice,  41301 Roudnice n.L.

Obecní úřad Vědomice upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení  zásilky  a  výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Na Průhonu 270, Vědomice, 413 01 Roudnice n.L. se ukládají na podatelně Obecního úřadu

V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Vědomice umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s  poučením, nikoli již zásilky samotné. Obecní úřad Vědomice není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Na Průhonu 270,Vědomice ,413 01  Roudnice nad Labem, jsou ukládány u pobočky České pošty v Roudnici nad Labem, Husovo náměstí 69.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

Občan , který má evidenční adresu  trvalého pobytu Vědomice, Na Průhonu 270 má možnost

Na ohlašovně pobytu OÚ Vědomice nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „ úřední písemnosti“

Správnímu úřadu , soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i e.mailovou adresu

Zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít

Zajistit si „ dosílání pošty“ na adresu kterou České poště oznámí (placená služba)

Zřídit si u České pošty  P.O. BOX (placená služba)

Požádat poštu o změnu ukládací pošty – v případě, že si adresát zásilku nemůže vyzvedávat na ukládací pošta, může požádat o uložení zásilky na jiné dostupnější poště ( bezplatná služba) 


nahoru